Visual Analysis of Discrimination in Machine Learning

Qianwen Wang, Zhenhua Xu, Zhutian Chen, Yong Wang 0021, Shixia Liu, Huamin Qu. Visual Analysis of Discrimination in Machine Learning. IEEE Trans. Vis. Comput. Graph., 27(2):1470-1480, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.