End-effector with a bite mode for harvesting citrus fruit in random stalk orientation environment

Yi Wang, Yan Yang, Changhui Yang, Hongmei Zhao, Gubo Chen, Zhe Zhang, Shun Fu, Mao Zhang, Hongbin Xu. End-effector with a bite mode for harvesting citrus fruit in random stalk orientation environment. Computers and Electronics in Agriculture, 157:454-470, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.