Hyperspectral Imagery Spatial Super-Resolution Using Generative Adversarial Network

Baorui Wang, Shun Zhang, Yan Feng, Shaohui Mei, Sen Jia, Qian Du. Hyperspectral Imagery Spatial Super-Resolution Using Generative Adversarial Network. IEEE Trans. Computational Imaging, 7:948-960, 2021. [doi]

Bibliographies