Using Lexical and Thematic Knowledge for Name Disambiguation

Jinpeng Wang, Wayne Xin Zhao, Rui Yan, Haitian Wei, Jian-Yun Nie, Xiaoming Li. Using Lexical and Thematic Knowledge for Name Disambiguation. In Yuexian Hou, Jian-Yun Nie, Le Sun, Bo Wang 0011, Peng Zhang, editors, Information Retrieval Technology, 8th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2012, Tianjin, China, December 17-19, 2012. Proceedings. Volume 7675 of Lecture Notes in Computer Science, pages 76-88, Springer, 2012. [doi]

Possibly Related Publications

The following publications are possibly variants of this publication: