A Task Scheduling Algorithm based on QoS-Driven in Cloud Computing

Xiaonian Wu, Mengqing Deng, Runlian Zhang, Bing Zeng, Shengyuan Zhou. A Task Scheduling Algorithm based on QoS-Driven in Cloud Computing. In Yong Shi, Youmin Xi, Peter Wolcott, Yingjie Tian, Jianping Li, Daniel Berg, Zhengxin Chen, Enrique Herrera-Viedma, Gang Kou, Heeseok Lee, Yi Peng, Lean Yu, editors, Proceedings of the First International Conference on Information Technology and Quantitative Management, ITQM 2013, Dushu Lake Hotel, Sushou, China, 16-18 May, 2013. Volume 17 of Procedia Computer Science, pages 1162-1169, Elsevier, 2013. [doi]

Abstract

Abstract is missing.