Automatically constructing trusted cluster computing environment

Yongwei Wu, Chen Gang, Jia Liu, Rui Fang, Xiaomeng Huang, Guangwen Yang, Weimin Zheng. Automatically constructing trusted cluster computing environment. The Journal of Supercomputing, 55(1):51-68, 2011. [doi]

Abstract

Abstract is missing.