Hierarchical Control of Residential HVAC Units for Primary Frequency Regulation

Xiaoyu Wu, Jinghan He, Yin Xu, Jian Lu 0003, Ning Lu 0002, Xiaojun Wang. Hierarchical Control of Residential HVAC Units for Primary Frequency Regulation. IEEE Trans. Smart Grid, 9(4):3844-3856, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.