Custom machine learning architectures: towards realtime anomaly detection for flight testing

Di Wu, Zhanrui Sun, Yongxin Zhu 0001, Li Tian, Hanlin Zhu, Peng Xiong, Zihao Cao, Menglin Wang, Yu Zheng, Chao Xiong, Hao Jiang, Kuen Hung Tsoi, Xinyu Niu, Wei Mao, Can Feng, Xiaowen Zha, Guobao Deng, Wayne Luk. Custom machine learning architectures: towards realtime anomaly detection for flight testing. In 2018 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops, IPDPS Workshops 2018, Vancouver, BC, Canada, May 21-25, 2018. pages 1323-1330, IEEE Computer Society, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.