Controllability of Quantum Systems with SU(1, 1) Dynamical Symmetry

Jianwu Wu, Rebing Wu, Jing Zhang 0042, Chunwen Li. Controllability of Quantum Systems with SU(1, 1) Dynamical Symmetry. J. Systems Science & Complexity, 34(3):827-842, 2021. [doi]

Authors

Jianwu Wu

This author has not been identified. Look up 'Jianwu Wu' in Google

Rebing Wu

This author has not been identified. Look up 'Rebing Wu' in Google

Jing Zhang 0042

This author has not been identified. Look up 'Jing Zhang 0042' in Google

Chunwen Li

This author has not been identified. Look up 'Chunwen Li' in Google