NPInter: the noncoding RNAs and protein related biomacromolecules interaction database

Tao Wu, Jie Wang, Changning Liu, Yong Zhang, Baochen Shi, Xiaopeng Zhu, Zhihua Zhang, Geir Skogerbø, Lan Chen, Hongchao Lu, Yi Zhao, Runsheng Chen. NPInter: the noncoding RNAs and protein related biomacromolecules interaction database. Nucleic Acids Research, 34(Database-Issue):150-152, 2006. [doi]

Bibliographies