The effect of eye movements and cultural factors on product color selection

Bo Wu 0007, Yishui Zhu, Keping Yu, Shoji Nishimura, Qun Jin. The effect of eye movements and cultural factors on product color selection. HCIS, 10:48, 2020. [doi]