CARM: Crowd-Sensing Accurate Outdoor RSS Maps with Error-Prone Smartphone Measurements

Chaocan Xiang, Panlong Yang, Chang Tian, Lan Zhang, Hao Lin, Fu Xiao, Maotian Zhang, Yunhao Liu. CARM: Crowd-Sensing Accurate Outdoor RSS Maps with Error-Prone Smartphone Measurements. IEEE Trans. Mob. Comput., 15(11):2669-2681, 2016. [doi]

Authors

Chaocan Xiang

This author has not been identified. Look up 'Chaocan Xiang' in Google

Panlong Yang

This author has not been identified. Look up 'Panlong Yang' in Google

Chang Tian

This author has not been identified. Look up 'Chang Tian' in Google

Lan Zhang

This author has not been identified. Look up 'Lan Zhang' in Google

Hao Lin

This author has not been identified. Look up 'Hao Lin' in Google

Fu Xiao

This author has not been identified. Look up 'Fu Xiao' in Google

Maotian Zhang

This author has not been identified. Look up 'Maotian Zhang' in Google

Yunhao Liu

This author has not been identified. Look up 'Yunhao Liu' in Google