Visual exploration of tsunami evacuation planning

Cui Xie, Guangxiao Ma, Qiong Li, Jinjin Xun, Junyu Dong. Visual exploration of tsunami evacuation planning. J. Visualization, 19(3):475-487, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.