A Contextual Alignment Enhanced Cross Graph Attention Network for Cross-lingual Entity Alignment

Zhiwen Xie, Runjie Zhu, Kunsong Zhao, Jin Liu, Guangyou Zhou, Jimmy Xiangji Huang. A Contextual Alignment Enhanced Cross Graph Attention Network for Cross-lingual Entity Alignment. In Donia Scott, NĂºria Bel, Chengqing Zong, editors, Proceedings of the 28th International Conference on Computational Linguistics, COLING 2020, Barcelona, Spain (Online), December 8-13, 2020. pages 5918-5928, International Committee on Computational Linguistics, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.