Adaptive Reinforced Empirical Morlet Wavelet Transform and Its Application in Fault Diagnosis of Rotating Machinery

Yu Xin, Shunming Li, Zongzhen Zhang, Zenghui An, Jinrui Wang. Adaptive Reinforced Empirical Morlet Wavelet Transform and Its Application in Fault Diagnosis of Rotating Machinery. IEEE Access, 7:65150-65162, 2019. [doi]

Authors

Yu Xin

This author has not been identified. Look up 'Yu Xin' in Google

Shunming Li

This author has not been identified. Look up 'Shunming Li' in Google

Zongzhen Zhang

This author has not been identified. Look up 'Zongzhen Zhang' in Google

Zenghui An

This author has not been identified. Look up 'Zenghui An' in Google

Jinrui Wang

This author has not been identified. Look up 'Jinrui Wang' in Google