Saliency detection via bi-directional propagation

Yingyue Xu, Xiaopeng Hong, Xin Liu 0012, Guoying Zhao. Saliency detection via bi-directional propagation. J. Visual Communication and Image Representation, 53:113-121, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.