Software Defined Intelligent Building

Ruiyang Xu, Xin Huang, Jie Zhang, Yulin Lu, Ge Wu, Zheng Yan. Software Defined Intelligent Building. IJISP, 9(3):84-99, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.