Cryptanalysis of an improved MFE public key cryptosystem

Zhaohu Xu, Xuyun Nie, Hui Wang, Yongjian Liao. Cryptanalysis of an improved MFE public key cryptosystem. IJSN, 7(3):174-180, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.