Learning multi-level features for sensor-based human action recognition

Yan Xu, Zhengyang Shen, Xin Zhang, YiFan Gao, Shujian Deng, Yipei Wang, Yubo Fan, Eric I-Chao Chang. Learning multi-level features for sensor-based human action recognition. Pervasive and Mobile Computing, 40:324-338, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.