Incremental multiple kernel extreme learning machine and its application in Robo-advisors

Jingming Xue, Qiang Liu 0004, Miaomiao Li, Xinwang Liu, Yongkai Ye, Siqi Wang, Jianping Yin. Incremental multiple kernel extreme learning machine and its application in Robo-advisors. Soft Comput., 22(11):3507-3517, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.