17, 555

Lu Yan, Zhiguo Gui, Guanjun Wang, Yongquan An, Jinyu Gu, Meiqin Zhang, Xinglin Liu, Zhibin Wang, Gao Wang, Pinggang Jia. 17, 555. Sensors, 18(9):3102, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.