Topological Nonlinear Analysis of Dynamical Systems in Wearable Sensor-Based Human Physical Activity Inference

Yan Yan 0022, Yi-Chun Huang, Jinjin Zhao, Yu-Shi Liu, Liang Ma, Jing Yang, Xu-Dong Yan, Jing Xiong, Lei Wang 0029. Topological Nonlinear Analysis of Dynamical Systems in Wearable Sensor-Based Human Physical Activity Inference. IEEE T. Human-Machine Systems, 53(4):792-801, August 2023. [doi]

Authors

Yan Yan 0022

This author has not been identified. Look up 'Yan Yan 0022' in Google

Yi-Chun Huang

This author has not been identified. Look up 'Yi-Chun Huang' in Google

Jinjin Zhao

This author has not been identified. Look up 'Jinjin Zhao' in Google

Yu-Shi Liu

This author has not been identified. Look up 'Yu-Shi Liu' in Google

Liang Ma

This author has not been identified. Look up 'Liang Ma' in Google

Jing Yang

This author has not been identified. Look up 'Jing Yang' in Google

Xu-Dong Yan

This author has not been identified. Look up 'Xu-Dong Yan' in Google

Jing Xiong

This author has not been identified. Look up 'Jing Xiong' in Google

Lei Wang 0029

This author has not been identified. Look up 'Lei Wang 0029' in Google