Topological Nonlinear Analysis of Dynamical Systems in Wearable Sensor-Based Human Physical Activity Inference

Yan Yan 0022, Yi-Chun Huang, Jinjin Zhao, Yu-Shi Liu, Liang Ma, Jing Yang, Xu-Dong Yan, Jing Xiong, Lei Wang 0029. Topological Nonlinear Analysis of Dynamical Systems in Wearable Sensor-Based Human Physical Activity Inference. IEEE T. Human-Machine Systems, 53(4):792-801, August 2023. [doi]

No reviews for this publication, yet.