Topological EEG Nonlinear Dynamics Analysis for Emotion Recognition

Yan Yan, Xuankun Wu, Chengdong Li, Yini He, Zhicheng Zhang, Huihui Li, Ang Li, Lei Wang 0029. Topological EEG Nonlinear Dynamics Analysis for Emotion Recognition. IEEE T. Autonomous Mental Development, 15(2):625-638, 2023. [doi]

Abstract

Abstract is missing.