Edge Intelligence for Autonomous Driving in 6G Wireless System: Design Challenges and Solutions

Bo Yang 0035, Xuelin Cao, Kai Xiong, Chau Yuen, Yong Liang Guan 0001, Supeng Leng, Lijun Qian, Zhu Han. Edge Intelligence for Autonomous Driving in 6G Wireless System: Design Challenges and Solutions. IEEE Wireless Commun., 28(2):40-47, 2021. [doi]

Authors

Bo Yang 0035

This author has not been identified. Look up 'Bo Yang 0035' in Google

Xuelin Cao

This author has not been identified. Look up 'Xuelin Cao' in Google

Kai Xiong

This author has not been identified. Look up 'Kai Xiong' in Google

Chau Yuen

This author has not been identified. Look up 'Chau Yuen' in Google

Yong Liang Guan 0001

This author has not been identified. Look up 'Yong Liang Guan 0001' in Google

Supeng Leng

This author has not been identified. Look up 'Supeng Leng' in Google

Lijun Qian

This author has not been identified. Look up 'Lijun Qian' in Google

Zhu Han

This author has not been identified. Look up 'Zhu Han' in Google