Edge Intelligence for Autonomous Driving in 6G Wireless System: Design Challenges and Solutions

Bo Yang 0035, Xuelin Cao, Kai Xiong, Chau Yuen, Yong Liang Guan 0001, Supeng Leng, Lijun Qian, Zhu Han. Edge Intelligence for Autonomous Driving in 6G Wireless System: Design Challenges and Solutions. IEEE Wireless Commun., 28(2):40-47, 2021. [doi]