Adaptive Multimodal Continuous Ant Colony Optimization

Qiang Yang, Wei-neng Chen, Zhengtao Yu, Tianlong Gu, Yun Li, Huaxiang Zhang, Jun Zhang 0003. Adaptive Multimodal Continuous Ant Colony Optimization. IEEE Trans. Evolutionary Computation, 21(2):191-205, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.