Two-stream Attentive CNNs for Image Retrieval

Fei Yang, Jia Li, Shikui Wei, Qinjie Zheng, Ting Liu, Yao Zhao. Two-stream Attentive CNNs for Image Retrieval. In Qiong Liu, Rainer Lienhart, Haohong Wang, Sheng-Wei "Kuan-Ta" Chen, Susanne Boll, Yi-Ping Phoebe Chen, Gerald Friedland, Jia Li, Shuicheng Yan, editors, Proceedings of the 2017 ACM on Multimedia Conference, MM 2017, Mountain View, CA, USA, October 23-27, 2017. pages 1513-1521, ACM, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.