Optical frequency comb generation using two cascaded polarization modulators

Yang Yang, Jianxin Ma, Xiangjun Xin, Qi Zhang, Yi Zhang, Xiaoli Yin, Ruijiao Zhang, Wen Liu. Optical frequency comb generation using two cascaded polarization modulators. Photonic Network Communications, 32(1):126-132, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.