Cloud computing in e-Science: research challenges and opportunities

Xiaoyu Yang, David Wallom, Simon Waddington, Jianwu Wang, Arif Shaon, Brian Matthews, Michael D. Wilson, Yike Guo, Li Guo, Jon D. Blower, Athanasios V. Vasilakos, Kecheng Liu, Philip Kershaw. Cloud computing in e-Science: research challenges and opportunities. The Journal of Supercomputing, 70(1):408-464, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.