Maximum A Posteriori Linear Regression for language recognition

Jinchao Yang, Xiang Zhang, Hongbin Suo, Li Lu, Jianping Zhang, YongHong Yan. Maximum A Posteriori Linear Regression for language recognition. Expert Syst. Appl., 39(4):4287-4291, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.