Automated Segmentation of Mass Regions in DBT Images Using a Dilated DCNN Approach

Jianming Ye, Weiji Yang, Jianqing Wang, Xiaomei Xu, Liuyi Li, Chun Xie, Gang Chen, Xiangcai Wang, Xiaobo Lai. Automated Segmentation of Mass Regions in DBT Images Using a Dilated DCNN Approach. Comp. Int. and Neurosc., 2022, 2022. [doi]

Abstract

Abstract is missing.