Semi-supervised local ridge regression for local matching based face recognition

Yugen Yi, Chao Bi, Xiaohui Li, Jianzhong Wang, Jun Kong. Semi-supervised local ridge regression for local matching based face recognition. Neurocomputing, 167:132-146, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.