Feature Selection by Computing Mutual Information Based on Partitions

Chengxiang Yin, Hongjun Zhang, Rui Zhang, Zilin Zeng, Xiuli Qi, Yuntian Feng. Feature Selection by Computing Mutual Information Based on Partitions. IEICE Transactions, 101-D(2):437-446, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.