Initial Validation of Mobile-Structural Health Monitoring Method Using Smartphones

Yan Yu, Ruicong Han, Xuefeng Zhao, Xingquan Mao, Weitong Hu, Dong Jiao, MingChu Li, Jinping Ou. Initial Validation of Mobile-Structural Health Monitoring Method Using Smartphones. IJDSN, 2015, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.