An Effective Cloud Detection Method for Gaofen-5 Images via Deep Learning

Junchuan Yu, Yichuan Li, Xiangxiang Zheng, Yufeng Zhong, Peng He. An Effective Cloud Detection Method for Gaofen-5 Images via Deep Learning. Remote Sensing, 12(13):2106, 2020. [doi]

No reviews for this publication, yet.