RSVP: A Real-Time Surveillance Video Parsing System with Single Frame Supervision

Han Yu, Guanghui Ren, Ruihe Qian, Yao Sun, Changhu Wang, Hanqing Lu, Si Liu. RSVP: A Real-Time Surveillance Video Parsing System with Single Frame Supervision. In Qiong Liu, Rainer Lienhart, Haohong Wang, Sheng-Wei "Kuan-Ta" Chen, Susanne Boll, Yi-Ping Phoebe Chen, Gerald Friedland, Jia Li, Shuicheng Yan, editors, Proceedings of the 2017 ACM on Multimedia Conference, MM 2017, Mountain View, CA, USA, October 23-27, 2017. pages 1257-1258, ACM, 2017. [doi]

@inproceedings{YuRQSWLL17,
 title = {RSVP: A Real-Time Surveillance Video Parsing System with Single Frame Supervision},
 author = {Han Yu and Guanghui Ren and Ruihe Qian and Yao Sun and Changhu Wang and Hanqing Lu and Si Liu},
 year = {2017},
 doi = {http://doi.acm.org/10.1145/3123266.3127928},
 researchr = {https://researchr.org/publication/YuRQSWLL17},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 pages = {1257-1258},
 booktitle = {Proceedings of the 2017 ACM on Multimedia Conference, MM 2017, Mountain View, CA, USA, October 23-27, 2017},
 editor = {Qiong Liu and Rainer Lienhart and Haohong Wang and Sheng-Wei "Kuan-Ta" Chen and Susanne Boll and Yi-Ping Phoebe Chen and Gerald Friedland and Jia Li and Shuicheng Yan},
 publisher = {ACM},
 isbn = {978-1-4503-4906-2},
}