Real-Time Sensing of O-Phenylenediamine Oxidation on Gold Nanoparticles

Ru-Jia Yu, Jia-Jia Sun, Heng Song, Jing-Zhi Tian, Da-wei Li, Yi-Tao Long. Real-Time Sensing of O-Phenylenediamine Oxidation on Gold Nanoparticles. Sensors, 17(3):530, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.