ELECTRE methods in prioritized MCDM environment

Xiaohan Yu, Suojuan Zhang, Xianglin Liao, Xiuli Qi. ELECTRE methods in prioritized MCDM environment. Inf. Sci., 424:301-316, 2018. [doi]

No reviews for this publication, yet.