Network-Aware 5G Edge Computing for Object Detection: Augmenting Wearables to "See" More, Farther and Faster

Zhongzheng Yuan, Tommy Azzino, Yu Hao, Yixuan Lyu, Haoyang Pei, Alain Boldini, Marco Mezzavilla, Mahya Beheshti, Maurizio Porfiri, Todd E. Hudson, William H. Seiple, Yi Fang 0006, Sundeep Rangan, Yao Wang 0001, John-Ross Rizzo. Network-Aware 5G Edge Computing for Object Detection: Augmenting Wearables to "See" More, Farther and Faster. IEEE Access, 10:29612-29632, 2022. [doi]

Authors

Zhongzheng Yuan

This author has not been identified. Look up 'Zhongzheng Yuan' in Google

Tommy Azzino

This author has not been identified. Look up 'Tommy Azzino' in Google

Yu Hao

This author has not been identified. Look up 'Yu Hao' in Google

Yixuan Lyu

This author has not been identified. Look up 'Yixuan Lyu' in Google

Haoyang Pei

This author has not been identified. Look up 'Haoyang Pei' in Google

Alain Boldini

This author has not been identified. Look up 'Alain Boldini' in Google

Marco Mezzavilla

This author has not been identified. Look up 'Marco Mezzavilla' in Google

Mahya Beheshti

This author has not been identified. Look up 'Mahya Beheshti' in Google

Maurizio Porfiri

This author has not been identified. Look up 'Maurizio Porfiri' in Google

Todd E. Hudson

This author has not been identified. Look up 'Todd E. Hudson' in Google

William H. Seiple

This author has not been identified. Look up 'William H. Seiple' in Google

Yi Fang 0006

This author has not been identified. Look up 'Yi Fang 0006' in Google

Sundeep Rangan

This author has not been identified. Look up 'Sundeep Rangan' in Google

Yao Wang 0001

This author has not been identified. Look up 'Yao Wang 0001' in Google

John-Ross Rizzo

This author has not been identified. Look up 'John-Ross Rizzo' in Google