Network-Aware 5G Edge Computing for Object Detection: Augmenting Wearables to "See" More, Farther and Faster

Zhongzheng Yuan, Tommy Azzino, Yu Hao, Yixuan Lyu, Haoyang Pei, Alain Boldini, Marco Mezzavilla, Mahya Beheshti, Maurizio Porfiri, Todd E. Hudson, William H. Seiple, Yi Fang 0006, Sundeep Rangan, Yao Wang 0001, John-Ross Rizzo. Network-Aware 5G Edge Computing for Object Detection: Augmenting Wearables to "See" More, Farther and Faster. IEEE Access, 10:29612-29632, 2022. [doi]

Bibliographies