Fitting Analysis of Inland Ship Fuel Consumption Considering Navigation Status and Environmental Factors

Zhi Yuan, Jingxian Liu, Yi Liu, Yuan Yuan, Qian Zhang 0002, Zongzhi Li. Fitting Analysis of Inland Ship Fuel Consumption Considering Navigation Status and Environmental Factors. IEEE Access, 8:187441-187454, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.