PCPPI: a comprehensive database for the prediction of Penicillium-crop protein-protein interactions

Junyang Yue, Danfeng Zhang, Rongjun Ban, Xiaojing Ma, Danyang Chen, Guangwei Li, Jia Liu, Michael Wisniewski, Samir Droby, Yongsheng Liu. PCPPI: a comprehensive database for the prediction of Penicillium-crop protein-protein interactions. Database, 2017, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.