A novel topic feature for image scene classification

Mujun Zang, Dunwei Wen, Ke Wang, Tong Liu, Weiwei Song. A novel topic feature for image scene classification. Neurocomputing, 148:467-476, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.