Design of a Structured Parsing Model for Corporate Bidding Documents Based on Bi-LSTM and Conditional Random Field (CRF)

Lijuan Zhang, Lijuan Chen, Shiyang Xu, Liangjun Bai, Jie Niu, Wanjie Wu. Design of a Structured Parsing Model for Corporate Bidding Documents Based on Bi-LSTM and Conditional Random Field (CRF). IJITSA, 16(2):1-15, 2023. [doi]

Abstract

Abstract is missing.