A Multiple-Layer Representation Learning Model for Network-Based Attack Detection

Xueqin Zhang, Jiahao Chen, Yue Zhou, Liangxiu Han, JiaJun Lin. A Multiple-Layer Representation Learning Model for Network-Based Attack Detection. IEEE Access, 7:91992-92008, 2019. [doi]

Bibliographies