A Meta-Modeling Approach for Autonomous Driving Scenario Based on STTD

Menghan Zhang, Dehui Du, Mingzhuo Zhang, Lei Zhang, Yao Wang, Wentao Zhou. A Meta-Modeling Approach for Autonomous Driving Scenario Based on STTD. Int. J. Software and Informatics, 11(3):315-333, 2021. [doi]

Bibliographies