A Novel Coupling-Based Model for Wideband MIMO Channel

Yan Zhang, Xinwei Hu, Yuanzhi Jia, Shidong Zhou, Xiang Chen, Jing Wang 0001. A Novel Coupling-Based Model for Wideband MIMO Channel. In Proceedings of the Global Communications Conference, 2009. GLOBECOM 2009, Honolulu, Hawaii, USA, 30 November - 4 December 2009. pages 1-6, IEEE, 2009. [doi]

Authors

Yan Zhang

This author has not been identified. Look up 'Yan Zhang' in Google

Xinwei Hu

This author has not been identified. Look up 'Xinwei Hu' in Google

Yuanzhi Jia

This author has not been identified. Look up 'Yuanzhi Jia' in Google

Shidong Zhou

This author has not been identified. Look up 'Shidong Zhou' in Google

Xiang Chen

This author has not been identified. It may be one of the following persons: Look up 'Xiang Chen' in Google

Jing Wang 0001

This author has not been identified. Look up 'Jing Wang 0001' in Google