A computational method for predicting regulation of human microRNAs on the influenza virus genome

Hao Zhang, Zhi Li, Yanpu Li, Yuanning Liu, Junxin Liu, Xin Li, Tingjie Shen, Yunna Duan, Minggang Hu, Dong Xu. A computational method for predicting regulation of human microRNAs on the influenza virus genome. BMC Systems Biology, 7(S-2), 2013. [doi]

Abstract

Abstract is missing.