Age-specific optimization of T1-weighted brain MRI throughout infancy

Hongxi Zhang, Can Lai, Ruibin Liu, Tingting Liu, Weiming Niu, Kenichi Oishi, Yi Zhang, Dan Wu. Age-specific optimization of T1-weighted brain MRI throughout infancy. NeuroImage, 199:387-395, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.